Một số sản phẩm mà chúng tôi phân phối trên thị trường: 

 

Sữa bột BELLA KIDS

 

 

 

Sữa bột COLOS-MK7

 Sữa bột DE’SIMON